Tlačivá, dokumenty

     Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. 

     Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti:

 Bezinfekčnosť.docx

Pridal

Zdieľať: