Riaditeľka Materskej školy Rohov oznamuje rodičom, že podávanie  žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok  2021/2022  sa uskutoční v termíne od 17. mája do 28. mája 2021 v budove materskej školy bez prítomnosti detí v čase od 10,30 do 12,00 hod.

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ:

S  prihliadnutím na § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole  a na § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa spravidla od troch do šiestich rokov.

Prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je od školského roku 2021/2022  (podľa zákona č. 209/2019 Z.z., ktorým sa upravuje a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) plnenie predprimárneho vzdelávania povinné ( pre deti, ktoré do 31.augusta príslušného kalendárneho roku dovŕšia vek 5 rokov).

Pred nástupom do MŠ musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky, základy sebaobsluhy a ovláda základy stolovania / dieťa nesmie nosiť plienky, vie sa pýtať na WC, vie sa čiastočne obuť, vyzliecť, dokáže jesť lyžicou a piť z pohára/.

Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne a personálne podmienky a dosahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy a ak to dovoľuje kapacita MŠ.

Do MŠ sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu o umiestnenie dieťaťa do MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré predloží riaditeľke, prípadne učiteľke školy (tlačivo je uložené v časti Tlačivá a dokumenty). Do MŠ sa prijímajú deti zdravé, aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ŠVVP/.  Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predloží zákonný zástupca okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Dieťa so ŠVVP môže byť prijaté, ak sú splnené vhodné  materiálne i personálne podmienky.

Tešíme sa na vás!                                                                                     Kolektív MŠ Rohov